TOP-Leiste (AGB etc.)
TOP-Leiste - 3 Bereiche

Menu

Ogólne warunki umowy z firmą szkoleniową

1. Wymagania dla uczestnika szkolenia
Aby wziąć udział w szkoleniu na Webmastera-CMS nie są konieczne wcześniejsze znajomości z zakresu tworzenia stron internetowych. Wymagane są jednak następujące znajomości obsługi komputera: ogólna obsługa komputera, struktura plików i zbiorów, podstawowe znajomości w obsłudze edytora tekstu. Jeśli któryś z uczestników szkolenia nie będzie posiadał wymaganych znajomości, nasi nauczyciele tylko częściowo będą mogli udzielić dodatkowej pomocy, ponieważ są odpowiedzialni za postęp nauki wszystkich uczestników. W przypadku wątpliwości chętnie udzielimy porady.

2. Gwarancja wysokiego poziomu szkolenia
WS – Konsulting Sp. z o.o. posiada do dyspozycji nowocześnie wyposażone centrum szkoleniowe, które gwarantuje optymalne warunki szkolenia w atmosferze koncentracji. W ramach szkolenia każdy z uczestników może korzystać z własnego komputera, oddanego do dyspozycji przez firmę szkoleniową. Stworzenie takich warunków powoduje ograniczenie liczby uczestników mogących korzystać ze szkolenia, prosimy wobec tego o możliwie wczesne zgłaszanie udziału w szkoleniu. Na życzenie zainteresowanych pomożemy także w zapewnieniu noclegu.

3. Potwierdzenie zgłoszenia udziału w szkoleniu
Przydział miejsc odbywa się w kolejności wpływu opłat i zostaje pisemnie potwierdzony przez firmę szkoleniową.
W przypadku braku miejsc w wybranym przez uczestnika terminie firma szkoleniowa proponuje inne terminy.

4. Zasady płatności
Opłatę za szkolenie w pełnej kwocie wynikającej z umowy o szkolenie należy uiścić w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Całkowity koszt szkolenia płatny jest z góry, tzn. przed przystąpieniem do szkolenia i przekazaniem dokumentacji szkoleniowej w terminie jak wyżej, nie później niż do 10 – go dnia przed datą rozpoczęcia szkolenia. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, uczestnik zobowiązuje się pokryć udokumentowane koszty związane z windykacją należności oraz z należnymi ustawowymi odsetkami za zwłokę. Brak zapłaty w oznaczonym terminie upoważnia firmę szkoleniową do odmowy uczestnikowi udziału w szkoleniu. Firma szkoleniowa wystawia fakturę VAT na kwotę wynikającą z umowy o szkolenie, w terminie 7 dni od dnia wpływu opłaty na rachunek bankowy firmy.

5. Zmiana terminu szkolenia przez firmę szkoleniową
W przypadku zbyt małej ilości uczestników oraz z przyczyn od firmy niezależnych (np. choroba wykładowcy), firma szkoleniowa ma prawo odwołać szkolenie w ustalonym terminie i przeprowadzić szkolenie w innym terminie. Zmiana terminu szkolenia w takich przypadkach nie upoważnia uczestnika do wypowiedzenia umowy oraz do zwrotu opłaty za szkolenie i odszkodowania.

6. Zmiana terminu szkolenia przez uczestnika
Uczestnik ma prawo do bezpłatnej zmiany terminu szkolenia pod warunkiem zawiadomienia o tym firmy szkoleniowej najpóźniej do 14 – go dnia przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiana terminu przez uczestnika możliwa jest tylko w formie pisemnej i nabiera ważności po pisemnym potwierdzeniu terminu przez firmę szkoleniową. Za zmiany terminów, które firma szkoleniowa otrzyma w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 100,00 zł netto.

7. Utrata prawa do szkolenia
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na szkoleniu, firma szkoleniowa nie zwraca dokonanej opłaty. Uczestnik ostatecznie traci prawo do szkolenia w ramach dokonanej opłaty, jeśli w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy nie zgłosi się na szkolenie lub nie weźmie w nim udziału bez zawiadomienia firmy o przyczynie nieobecności. Wypowiedzenie umowy o szkolenie możliwe jest wyłącznie w terminie 3 dni od podpisania umowy.

8. Prawa autorskie
W trakcie szkolenia uczestnik może korzystać z programu przeznaczonego do jego osobistego użytku wyłącznie w ramach szkolenia i dla celów szkoleniowych. Poprzez uczestnictwo w szkoleniu nie udziela się pod żadnym względem  prawa do komercyjnego użytkowania zainstalowanego oprogramowania (licencje programów). Podczas szkolenia udostępnione materiały szkoleniowe są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego uczestnika i pozostają własnością autorską firmy WORLDSOFT. Uczestnik zobowiązuje się nie kopiować żadnych chronionych prawami autorskimi programów (copyright) i zabierać ich z pomieszczeń firmy szkoleniowej.

9. Wirusy
W przypadku kopiowania danych z PC firmy szkoleniowej, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą być spowodowane wirusami.

10. Certifikat / Logo
Każdy z uczestników otrzyma po zakończeniu szkolenia możliwość przystąpienia do egzaminu końcowego online.
Po zdaniu tego egzaminu automatycznie zostanie udostępnione dojście do odpowiednich danych zawierające właściwe dla zdanego egzaminu loga.Uzytkownik:
Logowanie
e-mail
*